N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
769
824
2270
33293
26957
5720636

Dofinansowanie kształcenia

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Odpowiedzialna/y za usługę: Renata Burdyl
Numer telefonu: 33/876-14-83 wew. 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

 • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
 • wtorek w godzinach od 7.00 do 17.00
 • piątek w godzinach od 7.00 do 13.00

Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Mucharz, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
 3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, w tym aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę oraz oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem. Z dokumentów powinno wynikać, że wniosek został złożony przez osobę/osoby uprawnione/ą do reprezentowania wnioskodawcy.
 • Klauzula Informacyjna RODO.
 • Oświadczenie pracodawcy o poniesieniu kosztów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów).
 • W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcę.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika.
 • Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 • Oświadczenia młodocianego pracownika potwierdzające miejsce zamieszkania.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z wszystkimi zaświadczeniami de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy  do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pobierz dokumenty (doc)

Sposób załatwienia sprawy

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Mucharz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1632)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz.708 tj.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Inne informacje

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. do 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3. do 10.000 zł - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowego. Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w terminie do 1 lutego danego roku.

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023