N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
535
1346
12518
45108
62305
6151517

Dofinansowanie kształcenia

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Odpowiedzialna/y za usługę: Renata Burdyl
Numer telefonu: 33/876-14-83 wew. 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

 • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00
 • wtorek w godzinach od 7.00 do 17.00
 • piątek w godzinach od 7.00 do 13.00

Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Mucharz, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
 3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, w tym aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę oraz oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem. Z dokumentów powinno wynikać, że wniosek został złożony przez osobę/osoby uprawnione/ą do reprezentowania wnioskodawcy.
 • Klauzula Informacyjna RODO.
 • Oświadczenie pracodawcy o poniesieniu kosztów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów).
 • W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcę.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika.
 • Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 • Oświadczenia młodocianego pracownika potwierdzające miejsce zamieszkania.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z wszystkimi zaświadczeniami de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy  do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pobierz dokumenty (doc)

Sposób załatwienia sprawy

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Mucharz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1632)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz.708 tj.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Inne informacje

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. do 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3. do 10.000 zł - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowego. Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w terminie do 1 lutego danego roku.

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023