N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
533
1346
12516
45106
62305
6151515

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Justyna Potoczny 
34-106 Mucharz 226
Tel/ fax. (33) 876 16 12

 • www.mucharz.naszops.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy

 • Poniedziałek 7.00- 15.00
 • Wtorek 7.00- 17.00
 • Środa 7.00- 15.00
 • Czwartek 7.00- 15.00
 • Piątek 7.00- 13.00

Dane kontaktowe do IOD

 • Inspektor Ochrony Danych - Robert Góralczyk
 • Kontakt do IOD:
 • Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu 34-106
 • Mucharz 226

GOPS - jednostka organizacyjna Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Mucharz powołaną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowej, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Ustawa o pomocy społecznej określa, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludzi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. (uchylony)
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizm lub narkomania;
 15. zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekonomicznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnej gospodarującej, której dochód nie przekracza 701 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł;
 • rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z w/w powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy społecznej, pomimo ubóstwa.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Wśród podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek, wymienić należy:
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • dożywianie dzieci (zgodnie z uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (M. P. z 2018r. poz 1007); Uchwałą nr III/21 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 – 2023 oraz Uchwałą nr III/22 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023).
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • sprawianie pogrzebów w tym osobom bezdomnym;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Wszystkie świadczenia pomocy społecznej (z wyjątkiem pracy socjalnej) przyznawane są w formie decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika Ośrodka. Od decyzji tych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Decyzję o przyznaniu, odmowie przyznania świadczenia muszą być poprzedzone wywiadem rodzinnym (środowiskowym) przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, oraz u rodziny zobowiązanej do alimentacji.

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 6. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

2. Świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna,
 2. bilet kredytowany,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. składki na ubezpieczenia społeczne,
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. poradnictwo specjalistyczne,
 8. interwencja kryzysowa,
 9. schronienie,
 10. posiłek,
 11. niezbędne ubranie,
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 14. mieszkanie chronione,
 15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 16. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – o wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.


INFORMACJE


WARTO ZOBACZYĆ

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023