N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
603
641
1244
12082
28397
4415325

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Gościniec 4 Żywiołów

Jesteś zainteresowany dotacją, dofinansowaniem z Unii Europejskiej, szkoleniem? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów.


Informacja, 17.09.2019 (4.3)

Tak wiele już zrealizowano, a możemy jeszcze więcej!

LGD „Gościniec 4 żywiołów" od 2017 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Z dotacji skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

Przeprowadzono nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw, siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań poszerzając swoje zainteresowania.

Przed nami kolejne nabory dla przedsiębiorców na przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki oraz Rozwój działalności gospodarczej.

Dla organizacji pozarządowych mamy jeszcze środki na realizację zadań na przedsięwzięcia :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
 • Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Już dziś zachęcamy do współpracy z LGD w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji naborowej.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

 • tel./fax (33) 843 62 18
 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

 


Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujacych mieszkańców LGD "Gościniec 4 Żywiołów"


Informacja, 28.06.2019

Zobacz: Projekty zrealizowane w ramach grantu 5 „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnych, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus” - Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Kuchni „Kuźnia Smaku”” oraz organizacja konkursu kulturalnoekologicznego
 • Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec Centrum – Kuchnia smaków lokalnych – wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno – kulinarnego

Informacja, 28.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją w jaki sposób można pozyskać środki unijne za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020. Jest to oferta skierowana do:

 • przedsiębiorców indywidualnych,
 • firm z regionu,
 • Zrzeszenia Przedsiębiorców,
 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Na jesień 2019 roku będą organizowane kolejne nabory dla organizacji pozarządowych na realizację :

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD

PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno turystycznej poprzez "małe projekty"

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Informacja, 25.06.2019

Chcesz otworzyć, rozwinąć firmę, pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów. Już wkrótce LGD Gościniec 4 żywiołów będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Głównymi celami LSR są:

 • Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
 • Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

Podejmowanie działalności gospodarczej wartość dofinansowania.- max. wysokość wsparcia - 90 tyś. zł., w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej, operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego lub należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), okres trwałości projektu - 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Rozwijanie działalności gospodarczej ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność; operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Wsparcie dla JST minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Granty dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł, maksymalna - 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów". Muszą być zgodne z LSR „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów.

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów. Najbliższe nabory planowane są na jesień 2019 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy

tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Informacja, 31.05.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
II moduł „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Zakrzów - 06.06.2019 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min:

 • przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • - cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • -przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • - realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 19.04.2019

18.04.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • NABÓR 6/2019 - PRZED.II.1.1 Podejmowanie działal. gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki. - 181 800,00 zł.
 • NABÓR 7/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
 • NABÓR 8/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90000,00 zł.
 • NABÓR 9/2019 - PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 139 489,00 zł
 • NABÓR 10/2019 - PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00
 • NABÓR 11/2019 - PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,00 zł.

Wnioski można składać w terminie od 06.05.2019 do 21.05.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW

Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

 


Informacja, 27.03.2019

Podsumowanie trzech projektów realizowanych w ramach projektu grantowego pt. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych”. (pdf)

 


Informacja, 27.03.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW na lata 2014-2020 wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria
Zebrzydowska. Pozyskano fundusze na realizację LSR na lata 2014-2020. Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu.

Głównymi celami LSR są:

 • Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.
 • Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI:

Wsparcie dla organizacji pozarządowych minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tys. zł., wsparcie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych; dotacja w formie refundacji; dofinansowanie można przeznaczyć min. na rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej.

Granty
dofinansowanie w ramach grantów tylko dla organizacji pozarządowych; minimalna wartość grantu 5 tys. zł, maksymalna - 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania do 90%. W II połowie 2019 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST:

 • PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn– kulturow. obszaru LGD,
 • PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych,
 • PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Informacja, 25.03.2019

Obecnie prowadzimy projekt unijny, który zrzesza 4 branże kluczowe z naszego regionu : turystykę, przetwórstwo żywności, meblarstwo oraz obuwnictwo.

Projekt ma na celu promocję małych i średnich firm z okolicy. Podejmujemy szereg działań dających promocję każdej firmie i mającej na celu przyciągnięcia ludzi w nasze rejony pod konkretnym zapotrzebowaniem. Chcemy przedstawić Państwu możliwość darmowego wzięcia udziału w projekcie oraz możliwości promocji waszych firm.

Materiały reklamowe, które wydajemy : ulotki, katalogi branżowe ( każda branża osobny katalog ), strona internetowa, facebook.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie, umieszczeniem firmy w materiałach promocyjnych prosimy o wypełnienie ankiety oraz przesłanie dodatkowo zdjęć które możemy umieszczać na stronie internetowej i materiałach reklamowych.
Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą załączonej ankiety do dnia 1.04.2019 ( poniedziałek)

O PROJEKCIE:
Celem projektu „ Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów" są różnego rodzaju działania związane z promocją obszaru LGD ze względu na branże kluczowe, którymi są: meblarstwo. obuwnictwo, przetwórstwo żywności oraz turystyka. Poprzez projekt chcemy dotrzeć do firm z branż kluczowych , które stosują innowacyjne rozwiązania gospodarcze, uświadomić przedsiębiorcom, iż na terenie funkcjonują 2 naturalne klastry - meblowy i obuwniczy, a poprzez działania promocyjne wpłynąć na lepszy rozwój tych branż , a szczególnie małych firm.

OBSZAR Lokalnej Grupy Działania:
Obszar LGD Gościniec 4 żywiołów obejmuje swym zasięgiem 4 gminy powiatu wadowickiego- Lanckoronę, Mucharz, Stryszów i Kalwarię Zebrzydowską, która oddalona jest od Krakowa około 30 km. Obszar ten posiada wyjątkowo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości - 114,6 (w 2017 r.), a dwie branże sekcji C ( przetwórstwo przemysłowe) czyli meblarstwo i obuwnictwo stanowią ponad 36 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Odsetek branży meblarskiej oraz obuwniczej we wszystkich gminach LGD jest zdecydowanie wyższy niż analogiczne wskaźniki dla Województwa Małopolskiego i Polski.

Więcej informacji: LGD „Gościniec 4 żywiołów”


Informacja, 22.03.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej?
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
II moduł „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Zakrzów - 28.03.2019 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min:
- przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne,
organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.
Podczas spotkania omawiane będą min.
- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
-przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".
Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników. Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18


Informacja, 22.03.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST. W najbliższym czasie będą ogłoszone nabory na rozwój działalności oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów". Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.
Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Podejmowanie działalności gospodarczej

 • wartość dofinansowania.- wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 90 tyś. zł., dofinansowanie w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł.
 • dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej.
 • operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego i należy podlegać tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), należy utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
 • środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach – I transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

Rozwijanie działalności gospodarczej

 • wysokość dostępnych środków uzależniona jest od kwoty ogłoszonej w naborze
 • ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji;

Nabory dla przedsiębiorców planowane są na maj 2019 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 Chcesz otworzyć lub rozwinąć firmę? Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów !
W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy! tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Informacja, 28.02.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • 07.03.2019 r. godz. 16:00
 • w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 33/843 62 18

Informacja, 20.02.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" 20 lutego 2019 ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • NABÓR 1/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
 • NABÓR 2/2019 - PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90 000,00 zł.
 • NABÓR 3/2019 - PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 139 489,00
 • NABÓR 4/2019 - PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00
 • NABÓR 5/2019 - PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,00 zł.

Wnioski można składać w terminie od 06.03.2019 do 20.03.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW

Link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304
Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.
Przypominamy, że biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów" świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

 


Informacja, 19.02.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe

 • I moduł „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
 • II moduł „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Zakrzów - 21.02.2019 r., godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min:

 • przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja
koniecznych załączników. 

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 4.02.2019

Planowane nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w marcu 2019 planuje ogłosić nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
 • PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90 000,00 zł.
 • PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej - 182112,
 • PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00
 • PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO – 505 467,01 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku doi piątku od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.

 


Informacja, 23.01.2019


Informacja, 28.12.2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

W pierwszej połowie 2019 r. będą ogłoszone nabory na rozwój działalności oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. Wnioski składać będzie można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów".Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.

Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • wartość dofinansowania.- wysokość wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - 90 tyś. zł., dofinansowanie w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł.
 • dofinansowanie skierowane jest do osób, którenie podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,w okresie 2 latpoprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działaln. gospodarczej.
 • operacja musi zakładać zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego i należy podlegać tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty końcowej,
 • należy utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), należy utrzymać utworzone miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
 • środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzach – I transza obejmuje 80%kwoty przyznanej pomocy, II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

Rozwijanie działalności gospodarczej

 • wysokość dostępnych środków uzależniona jest od kwoty ogłoszonej w naborze
 • ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy
 • miejsca pracy które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji należy utrzymać, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • dotacja do 70%kosztów kwalifikowanych; w formie refundacji;

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

 Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: