N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Jesteś zainteresowany dotacją? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów.


Informacja, 9.02.2018

Nabór fiszek projektowych w terminie od 9 do 15 lutego 2018 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w związku z ogłoszonymi  w terminie  od 23.02.2018  do 13.03.2018 naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

Ogłoszenie o naborze fiszek dostępne jest na stronie internetowej LGD:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=831


Informacja, 9.02.2018

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. 4/2018 ogłoszonych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Wnioski można składać w terminie od 23.02.2018 do 13.03.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów w poniedziałki i piątki od 9:00 do 14:00, we wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

Biuro LGD zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu ws. ogłoszonych naborów oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w Zakrzowie.
Dane kontaktowe do biura LGD w Zakrzowie


Informacja, 9.01.2018

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł
„Jak pozyskać dotację z UE? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł

„Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych.w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Zakrzów - 10.I.2018 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów", tworzenie inicjatyw klastrowych na terenie LGD.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 15.11.2017

Chcesz pozyskać dotacje dla swojej organizacji? Przyjdź do LGD Gościniec 4 żywiołów. LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zaplanował dofinansowanie na realizację przedsięwzięć i zadań dla organizacji pozarządowych w formie grantów.

PROJEKT GRANTOWY
To operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnieciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedsięwzięcia z LSR „Gościniec 4 żywiołów", w ramach których można uzyskać wsparcie:

 • PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
 • PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD
 • PRZED. I.1.5 Działania na rzecz ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • PRZED.I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe
 • PRZED. I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
 • PRZED. II.2.5 Promocja gospodarcza obszaru LGD
 • PRZED.II.1.6 Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań prom. służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD
 • PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:
1) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;
2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR.

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów".
Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD następuje złożenie dokumentów do Zarządu Województwa. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów, a następnie realizacja grantów. LGD Gościniec 4 żywiołów rozpatruje Wniosek o płatność oraz sprawozdanie merytoryczne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność następuje wypłata środków finansowych.

Zobacz także: strona www


Informacja, 26.10.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. Granty dla organizacji pozarządowych - zasady pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020" Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Zakrzów - 30.X.2017 r. godz. 16:00

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani składaniem wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków na granty.
Podczas szkolenia omawiane zostaną min.

 • zasady pozyskiwania środków unijnych, niezbędne dokumenty związane z złożeniem
 • wniosków
 • doradztwo dotyczące aplikowania, realizacji, a także rozliczenia projektów.
 • procedury oceny i wyboru grantów LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18


Informacja, 11.10.2017

Zapraszamy do składania fiszek projektowych dla naborów wniosków o powierzenie grantu

nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G

przeprowadzanych w terminie od 25-10-2017 do 08-11-2017

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych w terminie do 18 października 2017 r.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:


Informacja, 03.10.2017

LGD "Gościniec 4 żywiołów" zaprasza przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie wraz z prezentacją Odnawialnych Źródeł Energii, które odbędzie się 06.10.2017 r. w Zakrzowie.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja nt. czym są odnawialne źródła energii, jaka jest korzyść ich zastosowania oraz czym zajmuje się Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.

W programie zaplanowano również indywidualne konsultacje oraz zwiedzanie OZEbusa.

W najbliższym czasie będzie możliwość pozyskania dotacji w gminach w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!


Informacja, 28.09.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów"

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami! „Jak poprawnie przygotować wniosek, aby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Kalwaria Zebrz. - 05.X.2017 r. godz. 16.00 / CKSiT/

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą:
Cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, realizacja i rozliczenie projektów, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18


Informacja, 13.09.2017

Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem oferty turystycznej z wykorzystaniem Jeziora Mucharskiego na bezpłatne szkolenie.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowawcze:

 • „Współpraca ekomuzeów. Zasady tworzenia pakietów turystycznych"
 • 20 września 2017r.
 • w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) w godzinach od 8.00 – 17.00

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją pakietu turystycznego, zasadami jego tworzenia, a także ze strategiami sprzedażowymi i promocją pakietu turystycznego. Podczas szkolenia odbędą się również zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia pakietów turystycznych na bazie obiektów i ofert turystycznych Ekomuzeum Doliny Karpia. Na podstawie zdobytej podczas szkolenia wiedzy utworzone zostaną jedno i dwu - dniowe pakiety turystyczne opierające się na obiektach i ofertach turystycznych Ekomuzeum Gościńca 4 żywiołów, będące propozycją dla organizatora turystyki lub mieszkańca/turysty. Opracowane pakiety turystyczne dopasowane będą do różnych grup odbiorców, jak również klientów indywidualnych. Zawierały będą informacje dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i atrakcji lub aktywności turystycznych objętych wspólną ceną.

W szkoleniu uczestniczyć będą również przedstawiciele ekomuzeum z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze" oraz Stowarzyszenia „Dolina Karpia".

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczyć do biura LGD Gościniec 4 żywiołów do dnia 14 września 2017 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 18 września 2017 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji


Informacja, 13.09.2017

PRZETWÓRSTWO LOKALNE NA MAŁĄ SKALĘ PODSTAWĄ MARKETINGU NA WSI

Wolne miejsca dostępne na szkolenie 27.09.2017.

Szkolenie organizowane jest przez Małopolską Izbę Rolniczą.

Więcej informacji


Informacja, 13.09.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe połączone z warsztatami! Jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej?

 • „Jak poprawnie przygotować wniosek? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"
 • Stryszów - 21 IX 2017 r. godz. 16.00 (Urząd Gminy)

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min:

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, realizacja i rozliczenie projektów, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 21.08.2017

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym od 04-18 .09.2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

 • w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe.
 • w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO
 • w ramach przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej

Termin składania FISZEK w LGD Gościniec 4 żywiołów to 18 - 25 sierpnia 2017 r.

 • - w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
 • - mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Formularze fiszek projektowych na poszczególne zakresy znajdują się na naszej stronie internetowej - poniżej link

www.gosciniec4zywiolow.pl

 • Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".


Informacja, 17.08.2017

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów" 17.08.2017 r. ogłosiła nabory wniosków nr 7/2017, 8/2017, 9/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać w terminie 04.09.2017 r. – 18.09.2017 r.

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne z terenu LGD oraz osoby zainteresowane rozwojem swojej firmy.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.


Informacja, 10.08.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, skierowane głównie do organizacji pozarządowych.


Informacja, 19.07.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne na temat środków finansowych, które można pozyskać za pośrednictwem naszego LGD w ramach inicjatywy LEADER programu PROW 2014 - 2020. Na spotkania zapraszamy min. organizacje pozarządowe, które planują składać wnioski na realizację swoich przedsięwzięć.

 


Informacja, 29.06.2017

Pozyskaj Fundusze z Unii Europejskiej! Realizuj Plany!

Informacja w załączeniu

 


Informacja, 8.06.2017

Jesteś zainteresowany dotacją? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów.

Informacja w załączeniu

 


Zakrzów - 8.VI.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów"zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Jak poprawnie przygotować wniosek? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Zakrzów - 8.VI.2017 r. godz. 16.00
 • w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów w Zakrzowie

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min. cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, realizacja i rozliczenie projektów, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Informacja, 25.05.2017

Szukasz wsparcia na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości? Zapytaj o środki w LGD Gościniec 4 żywiołów.

Informacja w załączeniu

 


Mucharz – 05.04.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Mucharz – 05.04.2017 r., godz. 16:00 – Urząd Gminy/ sala GOKiC

I moduł

„Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
II moduł
„Realizacja, rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" - Mucharz – 05.04.2017 r., godz. 16:00 – Urząd Gminy/ sala GOKiC

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, rolnicy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i zasady realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
 • możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie
 • realizacja i rozliczanie projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo. Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Informacja LGD, 29.03.2017

Dotacje na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości!

 


LGD „Gościniec 4 żywiołów" pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Obecnie jest wdrażana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej!

Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie jest organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.
Głównymi celami LSR są: Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego. Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

 • projekty konkursowe – dla NGO, JST, przedsiębiorców, osób zainteresowanych podjęciem działalności a.gospodarczej - wielkość dofinansowania dla org. pozarządowych i organizacji pożytku publicznego – 85%, dla przedsiębiorców – 70 %, dla osób podejmujących działalność gospodarczą – 100%
 • projekty grantowe - operacje, których beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez b.LGD, zwanym dalej „grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji - wielkość dofinansowania 90%
 • operacje „własne" LGD czyli takie w których beneficjentem i realizatorem operacji może być LGD.c.

Projekty, które będą realizowane muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
W I połowie 2017 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na projekty grantowe z zakresu :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD
 • Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
 • Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów" prowadzi bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Na terenie gmin Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska prowadzone są punkty konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


9.II.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Jak pozyskać dotację z UE ? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów".

„Jak poprawnie przygotować wniosek? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Lanckorona - 9.II.2017 r. godz. 16.00

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


1.02.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe: Kalwaria Zebrzydowska - 1.II.2017 r. godz. 16:00 – Cech Rzemiosł Różnych. Zobacz także inne ogłoszenia.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł

„Jak pozyskać dotację z UE ? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł

„Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Kalwaria Zebrzydowska - 1.II.2017 r. godz. 16:00 – Cech Rzemiosł Różnych

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów", tworzenie inicjatyw klastrowych na terenie LGD.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - zobacz

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Wnioski można składać w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: 34-143 Lanckorona 587 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

 


Ogłoszenie 4 do 13 stycznie 2017 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosiło nabór fiszek projektowych w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

W związku z planowanym w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej:

planowane są 2 nabory wniosków, ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.1./
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./

w ramach zakresu: Rozwój działalności gospodarczej

planowane są 3 nabory wniosków, ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

 1. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki /Przedsięwzięcie nr II.1.2./
 2. Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.2/
 3. Rozwój działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.2/

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

planowany jest 1 nabór, ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcie:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO /Przedsięwzięcie nr II.1.5/

Fiszki należy składać w terminie od 4 do 13 stycznia 2017 r.
- w wersji papierowej w biurze LGD w Lanckoronie, Lanckorona 587 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularze fiszek projektowych na poszczególne zakresy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej - www.gosciniec4zywiolow.pl

Więcej informacji:

 • tel./fax (33) 843 62 18
 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie, 23.11.2016

Możliwość pozyskania środków unijnych z programu LEADER 2014-2020

Potrzebujesz wsparcia?
Zakładasz nową działalność gospodarczą, masz ciekawy pomysł na realizację zadań w swojej miejscowości? Zachęcamy do pozyskania dotacji! - zobacz


Ogłoszenie, 09.11.2016

Masz ciekawy pomysł do realizacji, chcesz uzyskać dofinansowanie ? skorzystaj ze środków z UE! Dotacje na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej - zobacz

 


Mucharz - 14 X 2016 godz. 16.00

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne połączone z warsztatami. Mucharz - 14 X 2016 godz. 16.00 – budynek Urzędu Gminy, Sala GOKiC.

Szkolenie połączone z warsztatami nt. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020"

 • Kalwaria Zebrzydowska 26.IX.2016 r. godz. 16:00 – CKSiT
 • Stryszów - 29.IX.2016 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy
 • Lanckorona 10.X.2016r. godz. 16:00 – Biuro LGD
 • Mucharz - 14.X.2016. godz. 16:00 – budynek Urzędu Gminy, Sala GOKiC

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020.

Podczas szkolenia omawiana zostanie min. zasady pozyskiwania środków unijnych, niezbędne dokumenty związane z złożeniem wniosków oraz procedury oceny i wyboru operacji LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Informacje:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • tel. 33/843 62 18

 


Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE!, 29.09.2016

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów" rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów" w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Więcej informacji:

 


Informacja

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie – to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów" ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.
Pomoc w ramach programu LEADER realizowanego za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" przyznawana jest min. na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
 • w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą:
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
 • na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
 • lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wniosek złożyć można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów" w Lanckoronie. Pierwsze nabory wniosków planujemy już w październiku 2016 r.

Wnioski muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji - dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów dostępna jest na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów": gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy

 • tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Informacja

Jeżeli ktoś z Państwa ma ciekawy pomysł do realizacji i chciałby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu PROW 2014 -2020 wdrażanego za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" zachęcamy do składania wniosków.

Planujemy, że pierwsze nabory ogłoszone zostaną po 15 października 2016 r. na działanie: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, kolejne planujemy ogłosić w styczniu 2017 r na działanie: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Projekty, które będą realizowane muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji - pełna dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów dostępna jest na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów" świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prowadzimy punkty konsultacyjne w poszczególnych gminach oraz organizujemy bezpłatne spotkania informacyjne połączone z doradztwem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:

 • "Gościniec 4 żywiołów"
 • 34-143 Lanckorona 473
 • tel/fax 33/843 62 18

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Kolor i tekst

Newsletter: