N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
64
565
4278
25215
31226
5432439

Senior plus

Senior plus

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na stanowisko fizjoterapeuta w Dziennym Domu "Senior+" w Świnnej Porębie

1. Zamawiający: Dzienny Dom "Senior+" w Świnnej Porębie 111, 34-106 Mucharz,

2. Przedmiot rozeznania rynku: fizjoterapeuta, który swoją opieką obejmie 15 uczestników/ uczestniczek w Dziennym Domu "Senior+" w Świnnej Porębie w wymiarze ok. 480 godzin w formie umowy zlecenia lub własnej działalności.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z założeniami projektu dotyczącego funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+"
w Świnnej Porębie fizjoterapeuta będzie wspierał 15 osób w wieku powyżej 60 lat. Jego zadaniem będzie realizacja usług fizjoterapeuty w formie spotkań grupowych i indywidualnych, dokonywanie oceny stanu seniorów, ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych
z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii z uwzględnieniem nauki seniorów przy posługiwaniu się wybranym sprzętem rehabilitacyjnym, a także prowadzenie stosownej dokumentacji, kontrolowanie postępów fizjoterapii, prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności osób starszych.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

  • osobistego prowadzenie rehabilitacji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • opracowaniu kart rehabilitacji indywidualnej.

Przewidywany termin realizacji: 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wymagania wobec oferentów:
Osoba prowadząca fizjoterapię powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje tj.:
wykształcenie średnie lub wyższe – Fizjoterapia, zgodne z Ustawą z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2022.168), prawo wykonywania zawodu – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2022.168), niekaralność – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2022.168).

Forma, miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona na załączniku nr.1 do rozeznania. Składający ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godziny (60 min) fizjoterapii.

Ofertę należy przesłać do dnia 29.12.2022r.:

  • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pocztą tradycyjną na adres: w Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 111, 34-106 Mucharz 226,
  • osobiście w Dziennym Domu Senior+ w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 111, w godzinach 7.00 – 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena oferty: 100% cena.
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wartości zapytania ofertowego na świadczenie usługi w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 47 66 296

Zobacz także

 Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie

  • kontakt: tel. (33) 4766296
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 34-106 Mucharz, Świnna Poręba 111

Godziny pracy

  • poniedziałek- piątek od 7.00 do 15.00

Aktualne informacje na temat działalności DDS+

  • facebook - Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie

Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie mieści się w pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Świnna Poręba 111, 34-106 Mucharz. Budynek został tak przygotowany aby spełniał wszystkie normy, dodatkowo przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025.

Dzienny Dom „Senior+" przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Mucharz w wieku 60+, w liczbie 15 osób dziennie. Są to osoby nieaktywne zawodowo dla których celem nadrzędnym jest poprawa jakości życia oraz wyższa standaryzacja swojego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Seniorzy zrekrutowani zostali na podstawie Deklaracji Uczestnictwa korzystania z Dziennego Domu Senior+ poprzez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu podczas bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami.

Głównym rezultatem naszych działań jest realizacja zadania publicznego poprzez poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym Seniorów i zapewnienie im szerokiego wachlarzu działań obszarze polityki senioralnej poprzez realizację oferty rehabilitacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Dodatkowym atutem Dziennego Domu Senior+ jest możliwość wyboru indywidualnych zajęć jak również dni w których dana osoba ma możliwość uczestniczyć. Seniorzy otrzymuj opiekę, wsparcie, ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzania czasu wolnego, poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i koordynację psychofizyczną.

Placówka zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób starszych działa na podstawie statutu ustalanego przez Radę Gminy Mucharz.
Szczegółową organizację wewnętrzną placówki określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8 godzin dziennie, w godzinach od 7.00-15.00. Seniorzy w ramach spotkań integracyjnych przygotowują codziennie niewielkie posiłki: śniadania, przerwę kawową. Dodatkowa każdy podopieczny ma zapewniony ciepły posiłek.

Trzy razy w tygodniu są prowadzone zajęcia indywidualne i grupowe z fizjoterapii, prowadzone przez wykwalifikowany personel.


Programy realizowane z budżetu państwa

Zobacz także

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

Gminny Portal Mapowy

Kraina Jeziora Mucharskiego

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW