Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

26 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Dwudziesta Szósta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat działalności LGD „Gościniec 4 Żywiołów".
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania do akcji „Zima" 2021/2022.
7. Przyjęcie informacji na temat robót wykonanych przez pracowników gospodarczych w ramach prac gminnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+'' w Świnnej Porębie;
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
c) w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mucharz;
d) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Gminy Mucharz;
e) w sprawie zmiany Uchwały nr XI/99 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Mucharz nr XIV/112 z 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów w Gminie Mucharz;
f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mucharz;
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
h) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXII/199 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawcach;
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
j) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
k) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik