N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
78
697
3910
17622
20997
4745014

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 24.11.2020 r. o godz. 9.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Osiemnasta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wiceprzewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mucharz.
8. Przyjęcie informacji na temat robót wykonanych przez pracowników interwencyjnych.
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały III/11 Rady Gminy Mucharz z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Mucharz w Radzie Starszych Stowarzyszenia Gminy Babiogórskich;
b) w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Mucharzu;
c) w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+" w Świnnej Porębie;
d) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok;
e) w sprawie przystąpienia Gminy Mucharz – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;
f) w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Mucharz na lata 2016-2021;
g) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Mucharz na lata 2018-2021;
h) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mucharz;
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
j) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
l) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020;
m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2020-2025.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie Sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mucharz
Marta Czechowicz

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska