N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
100
451
4855
10514
21450
5043974

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19.10.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19.10.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Dwudziesta Piąta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w Gminie oraz formach przeciwdziałania (materiał w BIP).
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz;
b) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2022 rok;
c) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/132 Rady Gminy Mucharz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz;
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia na okres powyżej 3 lat;
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Mucharz na rok szkolny 2021/2022;
g) w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 28 na terenie Gminy Mucharz;
h) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mucharz" (materiał w BIP);
i) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XV/137 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej VeloSkawa na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna;
j) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie