N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
547
1346
12530
45120
62305
6151529

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 3 Sesja IX Kadencji Rady Gminy Mucharz

3 Sesja IX Kadencji Rady Gminy Mucharz

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o korespondencji skierowanej do Rady Gminy.
6. Przyjęcie raportu z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mucharzu za 2023 rok.
7. Przyjęcie Raportu o stanie Gminy Mucharz za rok 2023:
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy Mucharz wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za rok 2023.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023, sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mucharz oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Mucharz za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Mucharz z wykonania budżetu za rok 2023;
b) w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mucharz z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2026;
b) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mucharz na rok szkolny 2024/2025;
c) w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/367/2023 Rady Gminy Mucharz z dnia 14 marca 2023 r. dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
d) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu służbowego typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach;
e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego;
f) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mucharz na II półrocze 2024 r.;
g) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mucharz na II półrocze 2024 r.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Jan Łach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023