N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
709
749
2160
20793
19845
5074098

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 25 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

26 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Dwudziesta Szósta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat działalności LGD „Gościniec 4 Żywiołów".
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania do akcji „Zima" 2021/2022.
7. Przyjęcie informacji na temat robót wykonanych przez pracowników gospodarczych w ramach prac gminnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+'' w Świnnej Porębie;
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
c) w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mucharz;
d) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Gminy Mucharz;
e) w sprawie zmiany Uchwały nr XI/99 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Mucharz nr XIV/112 z 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów w Gminie Mucharz;
f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mucharz;
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
h) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXII/199 Rady Gminy Mucharz z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawcach;
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
j) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
k) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie