N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
69
697
3901
17613
20997
4745005

Wybory samorządowe 2018 - uzupełniające

Wybory samorządowe 2018

Poniżej zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz, kalendarz wyborczy oraz inne informacje.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mucharz w okręgu wyborczym nr 7.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 17 stycznia 2021 r.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Mucharz i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
(-) Łukasz Kmita

Zobacz także:

 


Informacja 8 grudnia 2019

W dniu 8 grudnia 2019 r. w wyborach uzupełniających do rady Gminy Mucharz, zgodnie z protokołem Obwodowej Komisji Wyborczej w Świnnej Porębie mandat radnego uzyskał Paweł Sukiennik.

Paweł Sukiennik nowym radnym

Głosowanie przeprowadzono w okręgu nr 11 w Świnnej Porębie, obejmującym swoim zasięgiem:

 1. Sołectwo Świnna Poręba – przysiółki: Sobkówka, Bartkówka, Osiedle, Rola, Dyduchówka do drogi nad Domem Kultury
 2. Sołectwo Zagórze

Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 320 wyborców.
Poszczególni kandydaci uzyskali:

 • Paweł Sukiennik – 40 głosów,
 • Michał Mosór - 35 głosów.

Ślubowanie nowego radnego odbędzie się podczas sesji Rady Gminy Mucharz w dniu 13 grudnia 2019 r.


Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Mucharz w okręgu wyborczym nr 11 na dzień 8 grudnia 2019 r. - zobacz informacje poniżej

Świnna Poręba i Zagórze w niedzielę wybiorą radnego

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę 8 grudnia 2019 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mucharzu. Wybory odbędą się w okręgu nr 11 (Obwód nr 2 w Świnnej Porębie) obejmującym swoim zasięgiem:

 1. Sołectwo Świnna Poręba – przysiółki: Sobkówka, Bartkówka, Osiedle, Rola, Dyduchówka do drogi nad Domem Kultury
 2. Sołectwo Zagórze

W wyborach wystartują następujący kandydaci:

 1. Michał Mosór lat 31 zam. w Świnnej Porębie – zgłoszony przez KWW Nasza Gmina
 2. Paweł Sukiennik lat 46, zam. w Świnnej Porębie – zgłoszony przez KWW Moja Okolica

Głosowanie obędzie się w Domu Kultury w Świnnej Porębie w godz. 7.00 – 21.00. Głosować będą mogli wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców Gminy Mucharz w okręgu nr 11, którego granice podano wyżej.

 

 

 


Informacje wyborcze o wyborach zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej - wybór wójta II tura

...

Nieoficjalne wyniki wyborów 4.11.2018 r.

Galara Renata Stefania 999

Paździora Paweł 959

...

Mucharz

Galara Renata Stefania 243

Paździora Paweł 253

Jaszczurowa

Galara Renata Stefania 146

Paździora Paweł 289

Skawce

Galara Renata Stefania 110

Paździora Paweł 123

Koziniec

Galara Renata Stefania 175

Paździora Paweł 168

Świnna Poręba

Galara Renata Stefania 325

Paździora Paweł 127

...

 

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta i listach kandydatów nas radnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych:

 • Termin: 10 października 2018 r.
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
 • komisja ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 15.00
 • komisja ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie godz. 16.00
 • Obecność członków Komisji obowiązkowa

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Mucharzu z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Mucharzu z dnia 28 września 2018 roku o wylosowanych numerach dla Iist kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r-Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r.poz.754,1000,1349) Komisja Wyborcza w Mucharzu podaje do publicznej wiadomości informacje o przyznanych numerach Iist kandydatów komitetów wyborczych niespełniających warunku określonego w Kodeksie wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina
 • Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Mucharz
 • Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu informuje, że dnia 28 września 2018 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Mucharz w sali nr 5 odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych 2 komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharza informuje, że po uzgodnieniu z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie zmienia dyżury gminnej komisji w następujący sposób:

 • Dyżur 25 września 2018 r. zostaje odwołany
 • Dyżur 26 września 2018 r., godz. 20.00-24.00

Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego Gminy Mucharz

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmuje Urząd Gminy w Mucharzu pok. nr 1 Sekretariat w godzinach:

 • 19.09.2018 r., środa 7.00 – 15.00
 • 20.09.2018 r., czwartek 7.00 – 15.00
 • 21.09.2018 r., piątek 7.00 – 15.00

Gminna Komisja Wyborcza w Mucharzu: Urząd Gminy w Mucharzu, pokój nr 5, tel. 33 876 14 83

Dyżury:

 • 24.09.2018 r., poniedziałek w godz. 16.00-19.00
 • 25.09.2018 r., wtorek w godz. 14.00-17.00
 • 26.09.2018 r., środa w godz. 8.00-24.00
 • 14.09.2018 r., piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • 15.09.2018 r., sobota w godz. 8.00 - 11.00
 • 17.09.2018 r., poniedziałek w godz. 8.00 - 24.00

Urzędnik Wyborczy: P. Maciej Szostak

Dyżury:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.30 - 10.00
 • tel. 33 876 14 83 wew. 26

Obwieszczenia i informacje:

 


Inne informacje, 26.02.2018

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.

W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Tabela z liczbą urzędników wyborczych w poszczególnych gminach: zobacz na stronie PKW

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska