N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
8
758
766
3238
49563
5868294

Ogłoszenie - konkurs ofert 2023

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury oraz o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Informacja, 08.05.2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z póź. zm.) uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 792 Wójta Gminy Mucharz z dnia 08 maja 2023 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Robert Góralczyk, tel: 33 876 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacja, 11.04.2023


Informacja, 22.03.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

1. W związku z ogłoszeniem w dniu 21 marca 2023 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w w/w konkursie.
2. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 775 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.
3. Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy złożyć:
1) W kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej" (formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku) i przesłać go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 lub
2) Przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu.
4. Zgłoszenia kandydata na członka komisji należy dokonać do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.
5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
1) w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
2) na stronie internetowej www.mucharz.pl,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu w zakładce „Organizacje Pozarządowe".

Dodatkowych informacji udziela:

 • Robert Góralczyk
 • tel. 33 876 14 83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także


Informacja, 21.03.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2023

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z póź. zm.).

 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego konkursu: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 774 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.
 3. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 18 kwietnia 2023 roku o godz. 16:00.
 4. Ofertę konkursową należy składać w zaklejonej kopercie opisanej „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku – nie otwierać przed 18 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00". Zaleca się wpisać tytuł zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 5. Ofertę konkursową należy składać w Urzędzie Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 na Dzienniku Podawczym (Parter Urzędu Gminy w Mucharzu pok. KASA) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00. Ofertę konkursową można wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie, opieczętowaną pieczęcią oferenta wyłącznie do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu – Na kopercie pod adresem proszę umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku – nie otwierać przed 18 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00". Zaleca się wpisać tytuł zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową lub kurierem oferty uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00.
 6. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 7. Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 774 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Robert Góralczyk
 • tel. 33 876 14 83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023