N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
32
2303
7668
22267
63080
6066371

Park Krajobrazowy - zobacz co można

Park Krajobrazowy - zobacz co można

Planujesz budowę, wycinkę drzew lub inne prace na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - zobacz szczegóły na plakacie.

Informacja ze strony:

DLA MIESZKAŃCÓW
Zasady obowiązujące na obszarach chronionych

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu tworzone są przez sejmik województwa (a przed 2009 r. przez wojewodę) na obszarach wyróżniających się walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na terenie parku krajobrazowego grunty rolne i leśne, a także inne nieruchomości mogą być wykorzystywane gospodarczo. Uchwały powołujące formę ochrony przyrody mogą wprowadzić ograniczenia w swobodnym dysponowaniu nieruchomością.

Uchwała sejmiku, definiuje cele ochrony, a także określa zakazy, które na terenie danej formy ochrony przyrody będą obowiązywały. Sejmik województwa, spośród wymienionych w ustawie 14 zakazów dla parku krajobrazowego oraz 9 dla obszaru chronionego krajobrazu, wybiera takie, które wynikają z potrzeb ochrony konkretnego terenu. W dokumentach tych opisane zostały także sytuacje w których zakazy nie obowiązują.

Uchwały i rozporządzenia wojewody obowiązujące na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu opublikowane są w BIP.

Opiniowanie dokumentów

ZPWKM na wniosek odpowiednich organów lub właścicieli terenu, opiniuje dokumenty związane z:

  • zagospodarowaniem przestrzennym nadzorowanych obszarów, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunków zabudowy (WZ) oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
  • zadrzewieniami śródpolnymi, nadwodnymi i przydrożnymi;
  • architekturą poszczególnych inwestycji.

Opinie architektoniczne

ZPKWM wydaje opinie architektoniczne i lokalizacyjne na wniosek inwestora lub jego pełnomocnika. Opinię taką można uzyskać również przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji WZ. Opinie architektoniczne wydawane przez ZPKWM nie są wiążące prawnie, ale są istotną przesłanką przy wydawaniu decyzji i uzgodnień przez inne organy (dlatego zazwyczaj są obligatoryjne – decyzję w tym zakresie podejmuje urząd gminy lub starostwo). Sporządzanie opinii nie jest postępowaniem administracyjnym. ZPKWM kładzie duży nacisk na to, aby m.in. poprzez budownictwo pokazać charakterystyczne cechy (wyróżniki) danego regionu i przez to podkreślać i promować jego unikatowość. Idea polega na tym, aby budynek w twórczy sposób wpisywał się w lokalne uwarunkowania, np. poprzez powtórzenie tradycyjnych proporcji budynku, określoną geometrię dachu, nawiązanie do detalu architektonicznego, kolorystyki, materiałów itp. Wzory wniosków oraz wytyczne dot. kształtowania architektury dostępne są na stronie BIP.

Wycinka drzew na terenie parków krajobrazowych

Opinie przyrodnicze dot. wycinki na terenie Parków przygotowywane są w oparciu o uchwały dotyczące Parków Krajobrazowych, w szczególności Plan Ochrony. ZPKWM przygotował także publikację, w której opisano rolę i funkcję zadrzewień jak również procedury związane z wycinką drzew i krzewów na terenie Parków Krajobrazowych. Wzór wniosku o wydanie opinii przyrodniczej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Służba Parku Krajobrazowego

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego są odpowiedzialni za identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń w parku krajobrazowym. Posiadają także ustawowe kompetencje do wnioskowania o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego.

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego mają prawo do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości – zwracania się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie tożsamości.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023