Ogłoszenie Urzędu Gminy - Inspektor Sanitarny

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Wójt Gminy Mucharz informuje o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Wójt Gminy Mucharz informuje o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego.

Obowiązek ten wynika z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. zm.) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wysokość kary może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

Więcej informacji dostępne jest na stronie PPIS w Wadowicach:

https://pssewadowice.wsse.krakow.pl/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/86-zywienie/222-informacje-i-formularze-do-pobrania