N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
718
1212
2625
12568
21206
4341784

Ogłoszenie - zbiórka odpadów w 2019

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku oraz o zmianie wysokości opłat.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1454 zp.zm.) Wójt Gminy Mucharz zawiadamia, że Rada Gminy Mucharz w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/15 w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mucharz obowiązują od 1 lutego 2019 r. i wynoszą:

  • 12 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 24 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane, zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany oraz skorzystania ze zwolnień

3. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do końca miesiąca kończącego kwartał na numer konta bankowego, w kasie Urzędu Gminy Mucharz (z możliwością zapłaty kartą płatniczą) lub inkasentowi.

4. Nieuiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami, w wysokości podanej w zawiadomieniu zobowiązuje wójta do wydania decyzji określającej wysokość tej opłaty na podstawie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która uprawnia do prowadzenia egzekucji opłaty. Wysokość opłaty określona w decyzji jest zgodna z podaną w zawiadomieniu.

Uzasadnienie konieczności podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jedną z podstawowych zasad w gospodarowaniu odpadami komunalnymi określoną w ustawie jest, aby wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów były pokrywane z opłat ponoszonych przez wytwarzających odpady tj. mieszkańców. To powoduje, że stawki opłat powinny być tak skalkulowane, aby z jednej strony starczyło na wszystkie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - gmina nie powinna „dokładać" ze swojego budżetu do tych wydatków, a z drugiej strony nie powinno być nadwyżki wpływów z opłat nad kosztami czyli mieszkańcy nie powinni płacić więcej niż wynika to z ponoszonych przez gminę kosztów.
Z przeprowadzonej szczegółowej analizy systemu gospodarowania odpadami organizowanego przez Gminę Mucharz od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. wynika, iż zwiększył się strumień i wielkość odbieranych odpadów komunalnych:

- 2017 r. - 857,920 Mg (w tym zmieszanych 362,050 Mg)
- I połowa 2018 r. - 754,850 Mg (w tym zmieszanych 578,95 Mg)

Poważnym problemem jest spadek ilości segregowanych odpadów komunalnych. Mieszkańcy w znacznym stopniu uchylają się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych frakcji odpadów co znacznie zwiększa opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów. Zwiększył się o 100% koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2019 pomimo tego, iż wybrana oferta była najkorzystniejszą (najtańszą):

2017-2018 - 23 652,00 zł/m-c
2019 - 47 509,20 zł/m-c

Podwyżka ta jest spowodowana również wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwłaszcza odpadów zmieszanych których ilość w 2018r wzrosła dwukrotnie ) oraz zwiększonymi opłatami narzuconymi przez Marszałka Województwa.

Analiza kosztów gospodarki odpadami w 2019 r.

Koszty pośrednie:
Koszty administracyjne (wynagrodzenie i ich pochodne 0,33 etatu) 22 179,00 zł
Wydatki bieżące (utrzymanie PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk,
odbiór padłych zwierząt, zakup etykiet (kody), licencja oprogramowania) 15 021,00 zł
Umowa z firmą odbierającą odpady-ryczałt 11 m-cy x 47 509,20 zł 522601,20 zł
Faktura za 12/2018r płatna w styczniu 2019 r. 23 652,00 zł
Wydatki – suma 583452,20 zł

Dochód za domki letniskowe w 2019 r. 27 552,00 zł
Roczny koszt gospodarki odpadami w Gminie Mucharz 555901,20 zł
Liczba mieszkańców objęta gospodarką odpadami wynosi 3696

Z danych wyszczególnionych wyżej wynika, że roczny koszt gospodarki odpadami przypadający na jednego mieszkańca wynosi 150,41zł (555 901,20 zł : 3696), a miesięczny 12,53 zł (150,41zł : 12 miesięcy)
Informacja Wójta Gminy Mucharz o możliwości skorzystania ze zwolnienia
w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Mucharz informuje, że Rada Gminy Mucharz dnia 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częściowym zwolnieniem w wysokości 3 zł od osoby z opłaty miesięcznej objęci będą od 1 lutego 2019 r.:

  • rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
  • gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W celu skorzystania z w/w zwolnień należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami okazać Kartę Dużej Rodziny lub zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu o uzyskaniu dochodu nie przekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 


Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku przez Firmę WIDO Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański, oś. Sołki 3.

Zbiórka odpadów komunalnych 2019

14, 28 styczeń
11, 25 luty
11, 25 marzec
8, 23 (wtorek) kwiecień
13, 27 maj
10, 24 czerwiec
8, 22, 29 lipiec
12, 26 sierpień
9, 23 wrzesień
8 (wtorek), 21, 28 październik
12 (wtorek), 25 listopad
9, 23 grudzień

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości w miejscu ich wytwarzania a następnie wystawienie ich tylko w dniu odbioru odpadów do godz. 8.00 poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, opony, drobny materiał budowlany, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie) w każdy piątek od godz. 12.00 do 17.00 oraz w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji codziennie od 6.00-15.00, a w soboty w godzinach dyżuru 14.00 do 22.00.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

15 kwietnia 2019 r.
- Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
16 kwietnia 2019 r.
- Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze
14 października 2019 r.
- Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
15 października 2019 r.
- Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze

Frakcje odpadów zbieranych w gminie Mucharz

I. Papier – worki niebieskie
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

II. Tworzywa sztuczne – worki żółte
plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian

III. Szkło – worki zielone
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

IV. Metal – worki czerwone
puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe

V. Odpady ulegające biodegradacji - worki brązowe
trawa, odpady z kuchni

VI. Popiół, żużel powstający z palenisk domowych, drobny materiał budowlany – worki szare

VII. Pampersy i inne odpady higieniczne – worki pomarańczowe

VIII. Odpady zmieszane – worki czarne
Ubrania, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, przedmioty składające się z wielu materiałów, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, znicze, zużyte pełne worki do odkurzaczy, płyty CD/DVD, pozostałości po papierosach, tapety

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. Na każdy worek należy naklejać kody.

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: