N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
171
1081
3467
15547
30745
4178156

Rozwój terenów wokół Zapory

W czwartek 14 lutego 2013 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego nowo realizowanego projektu  partnerskiego Gmin: Mucharz, Stryszów, Zembrzyce i Budzów.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą Wójtowie Gmin Partnerskich oraz Przedstawiciele LGD "Gościniec 4 żywiołów" i "Podbabiogórze".

Rozpoczął się projekt na rzecz rozwoju terenów wokół Jeziora Mucharskiego.

W dniu 3 stycznia 2013 Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba". Projekt, jest jednym z 24 wybranych z całej Polski w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń JST na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i  efektywności usług publicznych. Uzyskał dotację w wysokości 650 102 złotych ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt wdrażany jest w partnerskiej współpracy 5 gmin: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów i  Zembrzyce opartej o podpisane porozumienie. Projekt potrwa do końca 2014 roku.

Głównym celem projektu jest przygotowanie gmin uczestniczących w projekcie do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych w sytuacji gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania na te usługi w związku z zakończeniem budowy Zbiornika Świnna Poręba i powstaniu nowej atrakcji turystycznej w regionie – Jeziora Mucharskiego. Projekt koncentruje się głównie na turystyce, gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami, komunikacji, zagospodarowaniu przestrzennym oraz na bezpieczeństwie publicznym.

Rezultatami projektu w obszarze turystyki będą:

  • strategia rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego i terenach przyległych wraz z ekspertyzą dotycząca scenariuszy rozwoju turystyki w perspektywie 5, 10 i 15 lat;
  • koncepcja wdrożenia systemu inwentaryzacji, aktualizacji, udostępniania i promocji oferty turystycznej całego regionu w oparciu o internetowe technologie mobilne;
  • studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponadgminnego zarządzania ofertą turystyczną regionu.

Porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie służyć będą :

  • analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – dokument ten będzie podstawa do podjęcia dalszych działań (inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych) zwłaszcza w aspekcie wypełniania wymogów dyrektywy „ściekowej");
  • analiza technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych możliwości sanitacji obszarów znajdujących się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej – dokument ten zostanie wykorzystany m.in. do budowania całościowego programu gospodarki ściekowej;
  • katalog rekomendowanych rozwiązań przydomowych i grupowych rozwiązań oczyszczalni ścieków możliwych do zastosowania na terenie gmin uczestniczących w projekcie – dokument ułatwi inwestorom indywidualnym podejmowanie decyzji;
  • analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – dokument będzie podstawą do podjęcia działań organizacyjnych i inwestycyjnych;
  • studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponadgminnego zarządzania i świadczenia usług w gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami - dokument będzie podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu wybranego modelu zarządzania.

Powstaną także inne opracowania m.in. wielowariantowa analiza wraz z rekomendacjami w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu z aglomeracjami Kraków i Katowice, analiza możliwości powiązań ścieżek i szlaków rowerowych z istniejącymi i planowanymi szlakami i trasami rowerowymi także katalog rekomendowanych rozwiązań w zakresie małej architektury.

Zobacz także

Świnna Poręba przygotowuje się na najazd turystów, Gazeta Krakowska, 16.02.2013

Projekt Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba (pdf)

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: