N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
191
824
3180
6622
23864
4640917

Jezioro Mucharskie - ogłoszenie

Jezioro Mucharskie

Oświadczenie Wójta Gminy Mucharz w związku z nieścisłym oświadczeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie.

Mucharz, 27.11.2019 r

W związku z nieścisłym oświadczeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie w sprawie udostępnienia gruntów nad Jeziorem Mucharskim, wraz z wypowiedziami rzecznik PGW Wody Polskie Magdaleny Gali oraz publikacjami medialnymi w tym temacie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, co do przyczyn rezygnacji Gminy Mucharz z realizacji projektu pn. „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" informuję co następuje:

1. Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" miał być inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Mucharz pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 5.990.458,87 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1 996 818,97 zł, którego źródłem w założeniach był kredyt długoterminowy. Należy podkreślić, że Centrum miało powstać na gruntach stanowiących własność skarbu państwa, będących we władaniu PGW Wody Polskie, na podstawie przyznanej promesy użyczenia gruntów. Już od samego początku realizacja tego projektu obarczona była bardzo dużym ryzykiem. Inwestowanie środków publicznych, w tym unijnych w łącznej wysokości ponad 8 mln zł, przy gminnym rocznym budżecie na poziomie 13 mln dochodów własnych, a do tego na dzierżawionym lub użyczonym gruncie, wymagało od Gminy dogłębnej analizy ryzyk i zabezpieczenia interesu Gminy w każdym punkcie. Od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Gmina negocjowała z PGW Wody Polskie treść umowy użyczenia. Władze Gminy w żadnym momencie nie mogły zapomnieć, czy zlekceważyć podstawowej zasady obowiązującej w polskim systemie prawnym, która mówi, że wszystkie obiekty budowlane na gruncie użyczonym, czy dzierżawionym, stanowią po wygaśnięciu użyczenia, czy dzierżawy, własność podmiotu będącego właścicielem gruntów. Ponadto w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez WP, Gmina byłaby zmuszona zwrócić pozyskaną na inwestycję dotację unijną wraz z odsetkami. Dlatego też Gmina żądała zapisów, które gwarantowałyby zwrot poniesionych przez samorząd nakładów w momencie wypowiedzenia umowy przez PGW Wody Polskie oraz zapisów określających zasady rozliczenia nakładów po okresie trwania umowy, jeżeli nie doszłoby do jej kontynuacji.

Treść umowy została ostatecznie zaakceptowana przez Dyrekcję PGW Wody Polskie i Gminę Mucharz i przedstawiona w listopadzie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowa zabezpieczała interesy obydwóch stron. Pomimo wielokrotnych próśb ze strony Gminy, osiągniętego porozumienia nie udało się sfinalizować. PGW Wody Polskie zwlekały tak długo z podpisaniem umowy, aż promesa wygasła w marcu tego roku. Gmina Mucharz zdeterminowana dalej realizować projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka", zgodziła się na rozpoczęcie procedowania na nowo, według nowych zasad dotyczących gospodarki nieruchomościami skarbu państwa.

2. Jako nieprawdziwe należy uznać stanowisko PGW Wody Polskie, jakoby udostępnienie gruntów, zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było jedynie poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 5 sierpnia br. na zaproszenie Prezesa PGW Wody Polskie Pana Przemysława Dacy, zostaliśmy poinformowani, że jedyną możliwością uzyskania terenów pod Centrum jest forma dzierżawy. Gmina zgodziła się na ten tryb pomimo, że art. 264. ustawy Prawo Wodne (na który w swoim oświadczeniu powołują się WP) dopuszcza również inne tryby m.in.: użyczenie. Co więcej Zarządzenie Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w § 3 pkt 2.2. również przewiduje formę użyczenia nieruchomości pod warunkiem, że nieruchomości te zostaną przeznaczone na cele społeczne, ogólnodostępne, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że użyczenie nie naruszy działalności statutowej PGW Wody Polskie i nie będzie niezgodne z przepisami Prawa wodnego oraz zasadą prawidłowej gospodarki nieruchomościami.

Projekt „Centrum rekreacji i wypoczynku Jaszczurówka" spełniał wszystkie te warunki. Podczas negocjacji, PGW Wody Polskie nie wskazało, jaką statutową ich działalność Centrum ewentualnie naruszy oraz z jakimi zasadami prawidłowej gospodarki nieruchomościami ta inwestycja będzie niezgodna. Mając powyższe na uwadze, uważamy, że PGW Wody Polskie miały i nadal mają możliwość skorzystania z innych, jak dzierżawa form udostępniania gruntów. I tylko od ich decyzji zależy, która forma będzie formą obowiązującą. Ostatecznie uzyskaliśmy informację, że na umowę użyczenia nie będzie zgody. PGW Wody Polskie jako jedyne rozwiązanie zaproponowały zawarcie umowy dzierżawy. Gmina Mucharz ostatecznie przyjęła ten tryb.

3. Nieprawdą jest, że przyczyną niepodpisania nowej umowy dzierżawy przez Gminę były za wysokie stawki dzierżawy. W projekcie umowy przewidziano preferencyjne stawki za dzierżawę, które Gmina w pełni zaakceptowała. Gmina zwróciła się jedynie z prośbą, aby w nowym projekcie umowy dzierżawy uwzględniono w całości zapisy wynegocjowane przy projekcie umowy użyczenia (o których mowa w pkt. 1 niniejszego pisma) i dokonanie zmian jedynie w zakresie przedmiotu umowy i ustalonych opłat dzierżawy. Jednakże w ostatecznym projekcie umowy dzierżawy nie wprowadzono żadnych zapisów, które dotyczyły zabezpieczenia interesów Gminy w związku z realizacją projektu i które były procedowane wiele miesięcy. Taka wersja była nie do zaakceptowania przez Gminę Mucharz. Niezrozumiałe dla nas jest, dlaczego umowa wynegocjowana i zaakceptowana przez obie strony w 2018 r. jest nie do przyjęcia przez WP w roku 2019 r. mimo niezmienionych w tym okresie przepisów.

Brak tych zapisów był głównym powodem niepodpisania umowy dzierżawy, gdyż narażałoby to Wójta Gminy na zarzut niegospodarności, zważywszy że PGW Wody Polskie zaproponowały (okres wynika z zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie) aby umowa została zawarta na 9 lat, czyli dokładnie tyle, ile wynosi realizacja projektu wraz z okresem jego trwałości. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Gmina wybuduje Centrum i po 9 latach umowa dzierżawy nie zostanie przedłużona. Bez odpowiednich zapisów zostalibyśmy z niczym.
Ze stanowiskiem Wójta zgodziła się jednogłośnie Rada Gminy w Mucharzu na sesji w dniu
24 października 2019 r., która w uchwale nr IX/82 nie wyraziła zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy dzierżawy przedstawionej przez PGW Wody Polskie.
4. Nieuprawnionym jest porównywanie umów dzierżawy zawieranych przez PGW Wody Polskie z innymi podmiotami. Decydujący wpływ na kształt umowy powinien mieć rodzaj inwestycji na udostępnionym terenie. Nie można porównywać ryzyka organizacji kąpieliska, czy plaży w Gminie Stryszów z wielomilionową inwestycją Gminy Mucharz z obiektami trwale związanymi z gruntem współfinansowaną ze środków unijnych, która obarczona jest dużo większym ryzykiem.

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

 


Szanowni mieszkańcy,

Z wielkim rozczarowaniem informuję, że umowa nr RPMP.06.03.03.-12-0316/17-00-XVII/81/FE/19 z dnia 25 września 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka" zawarta pomiędzy Gminą Mucharz, a Zarządem Województwa Małopolskiego została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 18 listopada 2019 r. w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

Podstawowym warunkiem realizacji ww. projektu było udostępnienie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Gminie Mucharz gruntów, na których miało powstać Centrum „Jaszczurówka". Wody Polskie zaproponowały Gminie dzierżawę nieruchomości na jednostronnych warunkach, które zabezpieczały tylko i wyłącznie interes Wód Polskich. W przesłanym do tut. Urzędu przez PGW Wody Polskie projekcie umowy dzierżawy nie uwzględniono żadnych zapisów wynegocjonowanych przez Gminę, które w jakikolwiek sposób zabezpieczałyby interes Gminy Mucharz i jej mieszkańców. Podpisanie zaproponowanej umowy dzierżawy byłoby niezgodne z ustawą o finansach publicznych, w szczególności z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków publicznych

Jako odpowiedzialny gospodarz nie mogłam zgodzić się na warunki przedstawione przez PGW. Moje zdanie podzielili radni Rady Gminy w Mucharzu, którzy na sesji rady w dniu 24 października 2019 r. w uchwale nr IX/82 jednogłośnie nie wyrazili zgody na zawarcie przeze mnie umowy dzierżawy przedstawionej przez Wody Polskie.

Niestety w konsekwencji nieugiętego stanowiska Wód Polskich zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z realizacji projektu „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka".

Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska