Zbiórka odpadów - informacja

Wójt Gminy Mucharz informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie ze sposobem określonym w regulaminie.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Wójt Gminy Mucharz informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie ze sposobem określonym w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz ustawie w/w.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Wójt Gminy Mucharz, informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Mucharz ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mucharz, pok. nr 11 tel. 33 876 14 68 wew. 18

Zobacz także: