Zbiórka odpadów - zmiany terminu składania deklaracji

Urząd Gminy Mucharz informuje, że zmieniły się terminy wnoszenia zmian do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Mucharz informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zmieniły się terminy wnoszenia zmian do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy.

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także: