Sieć w Jaszczurowej Konikówce

Sieć w Jaszczurowej Konikówce

Zrealizowano projekt polegający na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jaszczurowej Konikówce.

W ostatnim czasie zrealizowano projekt polegający na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach „Rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz".

Roboty są współfinansowane w ramach umowy nr RPMP.05.03.02-12-987/17-00XVII/406/FE/18 z dnia 18.10.2018 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 27.12.2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Mucharz w sprawie realizacji operacji: „Rozbudowy i poprawy jakości funkcjonowania wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Mucharz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Roboty realizowane były na podstawie umowy nr Nr 111/RRG/2019 z dnia 13.05.2019 r. Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z w/w umową, oraz posiada następującą charakterystykę:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC-U SN-12 SDR 31 o długości – 305,00 m,
  • studnie typowe kanalizacyjne Ø600 mm – szt. 4
  • studnie typowe kanalizacyjne Ø425 mm – szt. 14

Sieć w Jaszczurowej Konikówce (foto UG Mucharz)