Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z założeniami reformy oświaty, w całej Polsce zakończy się proces likwidacji gimnazjum. U nas od samego początku funkcjonował przysłowiowy „Gimbus".

Szanowni mieszkańcy, rodzice / opiekunowie uczniów szkół podstawowych w Gminie Mucharz

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z założeniami reformy oświaty, w całej Polsce zakończy się proces likwidacji gimnazjum, które istniały od 1999 r. Nasze gimnazjum obejmowało swoim obwodem całą Gminę, w związku z czym od samego początku funkcjonował przysłowiowy „Gimbus", który zapewniał dowóz uczniów. Jednocześnie, z transportu szkolnego mogły korzystać wszystkie dzieci szkół podstawowych, niezależnie, czy dowóz obowiązywał tych uczniów, czy nie. Obecnie w sytuacji, kiedy gimnazjum już nie istnieje, większość dzieci będzie uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania. Konsekwencją czego, odległość pomiędzy szkołą, a domem ucznia znacznie się zmniejszyła. Na ostatniej sesji, Rada Gminy Mucharz prowadziła dyskusję, na temat przyszłości dowożenia uczniów do szkół i zobowiązała Wójta do przedstawienia stanu faktycznego oraz planowanych rozwiązań na rok szkolny 2019/2020.

W związku z czym poniżej przedstawiam najważniejsze informacje w tym zakresie.

  1. Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę dziecku z klasy 0 - IV, którego droga z domu do szkoły przekracza odległość 3 km, natomiast dla dziecka z klasy V – VIII, kiedy odległość przekracza 4 km. Istotne jest, że obowiązek ten przysługuje tylko względem ucznia z obwodu danej szkoły. Jeżeli dowóz tych dzieci zapewniają rodzice, to przysługuje im zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. Odległość liczy się z uwzględnieniem warunków lokalnych, zwłaszcza takich jak istniejące połączenia drogowe, rzeźba terenu. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu Gmina może wykonać poprzez wyznaczenie miejsc, z których uczniowie są przewożeni do szkół (tzw. punkty zbiorcze). Pracownicy Urzędu w ostatnim czasie przejechali wszystkie drogi w gminie, mierząc odległość od szkoły danego obwodu do końca danej drogi. Na tej podstawie powstała mapa (do wglądu w Urzędzie Gminy), która jednoznacznie pokazuje, że jedynie tylko kilka przysiółków/osiedli (Jaszczurowa - Polana, Wierchy, Jaszczurowa Jamnik) jest zlokalizowanych powyżej 3 km, a co za tym idzie, dzieci zamieszkałe w tych miejscach mają prawo do bezpłatnego transportu do szkół.
  2. Istotnym elementem, jaki należy również wziąć pod uwagę jest wiek i stan techniczny autobusu szkolnego. Z roku na roku autobus wymaga coraz większych nakładów finansowych na remont, w celu zabezpieczenia dzieciom bezpiecznego transportu. W najbliższym czasie Gmina musiałaby nabyć nowy mniejszy autobus, co wiązałoby się z dużym wydatkiem inwestycyjnym. W obecnej sytuacji, przy bardzo wysokich kosztach funkcjonowania oświaty i przy planowanych inwestycjach, Gmina nie posiada środków finansowych na ten cel.
  3. Łączny roczny koszt dowożenia uczniów średnio wynosi około 150.000 zł. Składa się na to m.in.: wynagrodzenie kierowcy, wynagrodzenie opiekuna, paliwo, ubezpieczenie, wspomniane remonty oraz zabezpieczenie transportu w trakcie napraw.

Założenia dotyczące dowożenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

  1. Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom spełniającym kryteria z ustawy, lub refundacja kosztów rodzicom, którzy sami dowożą te dzieci.
  2. Pozostali uczniowie (łącznie z uczniami spoza Gminy Mucharz) będą mogli skorzystać z publicznego transportu zbiorowego, który od kilku miesięcy funkcjonuje na terenie Gminy i jest dofinansowany przez Gminę. Rozkład jazdy tych busów zostanie dopasowany do godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji w szkołach, oraz w ramach potrzeb zostanie powiększona sieć przystanków.
  3. Zaoszczędzone środki publiczne, będą co roku przeznaczane wyłącznie na budowę chodników w Gminie, w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu pieszego.

Z poważaniem
Renata Galara
Wójt Gminy Mucharz