Klucz do sukcesu

Klucz do sukcesu

W Gimnazjum im. Janiny B. Górkiewiczowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie trwa realizacja projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu".

Zajęcia pozalekcyjne
W ramach zajęć uczniowie Gimnazjum w Jaszczurowej nabywają kompetencje przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczne na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT tj:

 • przeprowadzają zajęcia „Fizyka – Zrozumieć świat",
 • zajęcia doświadczalne z biologii,
 • blok zajęć „Chemia bez tajemnic"
 • zajęcia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • matematyczne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnić się z matematyką",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie w Świnnej Porębie na zajęciach pozalekcyjnych nabywają również kompetencje w zakresie matematyki, przyrody oraz informatyki tj:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • kółko matematyczne dla klas I-III „Mały kangurek",
 • kółko matematyczne dla klas IV-VI „Klub tęgich głów",
 • kółko szachowe,
 • kółko przyrodnicze dla klas I-III „Klub młodych odkrywców",
 • kółko przyrodnicze dla klas IV-VI „Klub młodych odkrywców",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, wykorzystują materiały edukacyjne z platform: Akademia Uczniowska, Scholaris, Eduscience. Doskonalą umiejętności ICT związane przede wszystkim z wyszukiwaniem materiałów oraz rozwiązywaniem testów online. Wykorzystują pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu. Dodać należy, iż jednym z ważnych kryteriów rekrutacji do projektu była zasada równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do wiedzy.
Janina Kunowska, koordynator projektu

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki biorą udział w licznych szkoleniach. Część z nich uczestniczy w kursach zewnętrznych, pozostała bierze udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym na terenie placówek w gminie Mucharz.

Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy dla 250 uczniów w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie w zakresie kształtowania wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych).

Gmina Mucharz w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne uzyskała wsparcie projektu w wysokości 874.726, 75 zł.

Klucz do sukcesu (foto M.Jamróz, E. Sikora)