Wymień piec 2017

Wymień piec 2017

Gmina Mucharz ze swoim projektem pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)" zajęła najwyższą lokatę w konkursie o dofinansowanie z RPO WM 20014-2020* w Subregionie Małopolska Zachodnia.


Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowana wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami, 21.12.2017


Gmina Mucharz z najwyższą lokatą

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej do końca 2018 wymienione zostaną dla mieszkańców stare kotły, piece i urządzenia grzewcze na nowe ekologiczne piece na paliwo stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Nowe źródła ciepła będą spełniać normy środowiskowe wyznaczone dla tego typu inwestycji.

Oprócz działań inwestycyjnych projekt przewiduje szereg działań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców. Zaplanowano akcje edukacyjne pt.„ Bądź EKO, to smog zginie, a nagrodę odbierzesz w mucharskiej gminie..." których zadaniem będzie aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do podejmowania działań proekologicznych. Kampania skierowana będzie do wszystkich mieszkańców Gminy Mucharz. Ich tematyka obejmie poprawę efektywności energetycznej, oszczędność zasobów naturalnych i obniżenie niskiej emisji. Przekaz edukacyjny zostanie wzmocniony poprzez konkursy z nagrodami, zachęcające do ekologicznego życia na co dzień. Dodatkowy elementy rywalizacji (między mieszkańcami, sołectwami i szkołami) sprawia, że Kampania ma szanse zyskać popularność wśród mieszkańców, co wpłynie znacząco na ilość osób, do których dotrą zawarte w niej treści.

*12 września 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dokonał wyboru do dofinansowania 64 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 58 958 028,48 zł.


Informacja, 31.08.2017

Ważna informacja dla mieszkańców, którzy przystąpili do projektu dot. wymiany pieców węglowych. Zarząd województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania do projektowanego źródła ciepła - więcej w załączniku

W załączeniu pismo dotyczące informacji w sprawie zmiany SzOOP w zakresie Działania 4.4. oraz informacja o zasadach wykonywania ocen energetycznych.

Jednocześnie informuję, że odbiory wykonanych ocen energetycznych dla budynków, w których znajdują się bojlery elektryczne odbywają się na starych zasadach. W przypadku wykonywania zupełnie nowych ocen, dla budynków w których stosuje się bojlery, a budynek posiada bardzo dobre parametry izolacyjności, audytor wprowadzi w ocenie zapis:

„Wskaźnik EPh+w przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Budynek w stanie istniejącym jest oceniany jako obiekt o bardzo dobrej izolacyjności i audytorzy nie mają możliwości zaproponowania racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych".

Z poważaniem,

  • Honorata Wrona
  • Inspektor
  • Zespół ds. Wsparcia Procesowego
  • tel.: +48 12 29 90 969

Ważne informacje dla mieszkańców, którzy przystąpili do projektu wymiany pieców węglowych pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)".

Więcej informacji:

Zobacz także: