Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Przy pomocy poniższego formularza możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości.

Ekointerwencja

Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz temat Naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę. Automatycznie prześlemy Twoje zgłoszenie do właściwego organu, który powinien je zweryfikować.


FORMULARZ (zostaniesz przeniesiony na inną stronę)


Informacja o kontrolach 

W najbliższym sezonie grzewczym, rozpoczną się kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Mucharz i stosowania przepisów uchwały antysmogowej.

Zawiadomienie

Na podstawie Zarządzenia Nr 517 Wójta Gminy Mucharz z dnia 20.09.2018 r. w sezonie grzewczym 2019/2020 przeprowadzone zostaną kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Mucharz i stosowania przepisów uchwały antysmogowej. Kontrole przeprowadzą pracownicy urzędu legitymujący się upoważnieniem Wójta Gminy Mucharz. Zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 z póź. zm.) kontrolowany podmiot zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli tj.;

  1. Umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami;
  2. Umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. Okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli.
  4. Złożyć pisemne lub ustne informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

W sytuacji gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia kontrolujących, na miejsce wzywana będzie policja. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega barwa dymu, zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego.

 Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także: